ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ އަނެއްފަރާތް

ތިބާޔަކީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރާ މުސްލިމެއްހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީއިރު ތިބާއަކީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ކާރީގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހެކެވެ. ތިބާގެ ސިފަ ހުންނަ ގޮތާއި، ފޭރާން އަޅާ ގޮތާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢުޘްމާނީ ދައުލަތް 1

المقدمة ޝައްކެއްނެތެވެ. މީގެ 1400 އެތައް އަހަރެއްގެ ކުރީން މައްކާގެ ޙުރުމަތްތެރި ބިމުން ޙައްޤުގެ ނޫރު ފާޅުވީއްސުރެ، ﷲ ގެ ޢަދުއްވުން އެއިލާހުގެ ދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންއަންނަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ތާރީޚްގެ އެންމެ އަނދިރި އަހަރަށް އެއްޤަރުނު 1917-2017

އިސްލާމީ ތާޜީޚް ފުރިފައިވަނީ ރަން ޞަފްހާތަކާއި އަނދިރި ދުވަސްތަކުންނެވެ. ރަންޒަމާނުގެ ހަފްތާތަކާއި މަސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތަކާއި އަނދިރި އަހަރުތަކުގެ ބަނަކަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ތާރީޚު ދުއް އެންމެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ޙަޟާރާތަކީ ބިނާކުރަނިވި ޘަޤާފަތަކާއި ޙަޟާރާތެއް

އިސްކަންދަރު އަޢުޒަމް (356-324 މކ) ތޫފާނެއް ފަދައިން ޝާމްކަރައާއި މިޞްރަށް ވެރިވެގަނެ، ބާބިލޯނާއި ތުރުކިސްތާނު ހުރަސްކޮށް ހިންދުކަރައާއި ހަމައަށް ފޯރިއެވެ. އޭނާ ދިޔައީ ކުރިމަތިވީ ހުރިހާ ޤަދީމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ޙަޟާރާތުގެ ހެޔޮ އަސަރު އެހެނިގެން ޘަޤާފަތްތަކަށް

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކާއި ޘަޤާފަތްތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ސަބަބުން ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކާއި ފޯރާފައިވާ ނުފޫޒަކީ އެންމެން ދަންނަ ހަޤީޤަތެކެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އިންސާނީ ކުރިއެރުން ފުރިހަމަ ހަރުދަނާ އިންސާނިއްޔަތަކަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތް

“ޘަޤާފަތު”  ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި މާނަކުރަނީ “އިންސާނުން އެކި ބައިބަޔަށް އުޅެމުން އަންނައިރު އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ވިސްނުމާ ޚިޔާލާ ވާހަކަ ދެއްކުމާ، މަސައްކަތްތެރިކަމާ ކުޅިވަރާ މިޔުޒިކާ ނެށުމާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމްދީނާއި ނުލައި މިއަދު ދުނިޔެ އޮންނާނެ ގޮތް ތަޞައްވުރުކޮށްލެވޭތޯ

ބޮން ގޮއްވުމެއް، ބޯކެޑުމެއް، އަތްކެނޑުމެއް، މީހުން މެރުމެއް ނެތް ދުނިޔެއެއް ތަޞައްވުރު ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ -ހުޅަނގުގެ ލޮލުން-  ދުވަހަކީ 11 ސެޕްޓޭމްބަރ 2001މ ވަނަ ދުވަހެވެ. މުޅި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާދިޔާނީން

 ޤާދިޔާނީންނަކީ 1900މ ގެ ތެރޭގައި އިންޑޯޕާކިސްތާނުގައި އިނގިރޭސީންގެ ޙީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ދަށުން އުފަންކުރި ފިރުޤާއެކެވެ. މިފިރުޤާގެވެސް އެންމެ މުޙިއްމު މަޤްޞަދަކީ އިނގިރޭސި އިސްތިޢްމާރާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ގަދަފަދަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމްދީނުގައި ޤަޟައީ ނިޒާމް

ޤަޟާއުގެ ލުޣަވީ މާނަ: ޢަރަބި ބަހުގައި އަލްޤަޟާއުގެ ތަފާތު އެތައް މާނަތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކަނިވެސް ޤަޟާއު އެކި އާޔަތްތަކުގައި 10 އަށް ވުރެ ގިނަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދު

# ނޯޓް: މިއީ “އިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދުގެ ބޭނުން” މި މައުޟޫއަށް އަޅުގަނޑުގެ ޑިގްރީ ކޯހުގައި “ޢަލާޤަތުލް ދައުލިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ” މި މާއްދާއަށް ލިޔެފައިވާ ޢިލްމީ ދިރާސާއެކެވެ. މިސައިޓްގައި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް