ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވީ މުޅި އުންމަތުގެ ޖިހާދެކެވެ!

ލިއުނީ: ހާރޫނު ރަޝީދު ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ޤައުމީ ބަޠަލެވެ. ދިވެހިންގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާނީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޔޫރަޕްގެ އެންމެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހިޖުރައިގެ ޕްލޭނުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް 3

މަދީނާގެ ހިޖުރައިގެ ޕްލޭން ކީރިތި ރަސޫލާ ހިޖުރަކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިވީ ކަންތައްތައް މުޙައްމަދު އަލްމުނައްޖިދު (2002) ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި، މައްކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާއާއި ކެކުޅުންތައް އިންތިހާއަށް ދިއުމުން ﷲ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހިޖުރައިގެ ޕްލޭނުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް 2

ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި ޙަބަޝާ އިޚްތިޔާރުކުރެވުނު ސަބަބުތައް ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލެއް: ޙަބަޝާގެ ރަސްގެފާނު ނަޖާޝީގެ ޢަދުލުވެރިކަމަކީ ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި ޙަބަޝާ އިޚްތިޔާރުކުރެވުނު އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބެވެ. އަދި މިއީ ރަސޫލާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހިޖުރައިގެ ޕްލޭނުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް

  ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހިޖުރައިގެ ހާދިޘާއަކީ އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ހާދިޘާއެކެވެ. ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ އަނެއްފަރާތް

ތިބާޔަކީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރާ މުސްލިމެއްހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީއިރު ތިބާއަކީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ކާރީގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހެކެވެ. ތިބާގެ ސިފަ ހުންނަ ގޮތާއި، ފޭރާން އަޅާ ގޮތާއި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢުޘްމާނީ ދައުލަތް 1

المقدمة ޝައްކެއްނެތެވެ. މީގެ 1400 އެތައް އަހަރެއްގެ ކުރީން މައްކާގެ ޙުރުމަތްތެރި ބިމުން ޙައްޤުގެ ނޫރު ފާޅުވީއްސުރެ، ﷲ ގެ ޢަދުއްވުން އެއިލާހުގެ ދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންއަންނަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ތާރީޚްގެ އެންމެ އަނދިރި އަހަރަށް އެއްޤަރުނު 1917-2017

އިސްލާމީ ތާޜީޚް ފުރިފައިވަނީ ރަން ޞަފްހާތަކާއި އަނދިރި ދުވަސްތަކުންނެވެ. ރަންޒަމާނުގެ ހަފްތާތަކާއި މަސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތަކާއި އަނދިރި އަހަރުތަކުގެ ބަނަކަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ތާރީޚު ދުއް އެންމެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ޙަޟާރާތަކީ ބިނާކުރަނިވި ޘަޤާފަތަކާއި ޙަޟާރާތެއް

އިސްކަންދަރު އަޢުޒަމް (356-324 މކ) ތޫފާނެއް ފަދައިން ޝާމްކަރައާއި މިޞްރަށް ވެރިވެގަނެ، ބާބިލޯނާއި ތުރުކިސްތާނު ހުރަސްކޮށް ހިންދުކަރައާއި ހަމައަށް ފޯރިއެވެ. އޭނާ ދިޔައީ ކުރިމަތިވީ ހުރިހާ ޤަދީމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ޙަޟާރާތުގެ ހެޔޮ އަސަރު އެހެނިގެން ޘަޤާފަތްތަކަށް

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކާއި ޘަޤާފަތްތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ސަބަބުން ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކާއި ފޯރާފައިވާ ނުފޫޒަކީ އެންމެން ދަންނަ ހަޤީޤަތެކެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އިންސާނީ ކުރިއެރުން ފުރިހަމަ ހަރުދަނާ އިންސާނިއްޔަތަކަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތް

“ޘަޤާފަތު”  ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި މާނަކުރަނީ “އިންސާނުން އެކި ބައިބަޔަށް އުޅެމުން އަންނައިރު އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ވިސްނުމާ ޚިޔާލާ ވާހަކަ ދެއްކުމާ، މަސައްކަތްތެރިކަމާ ކުޅިވަރާ މިޔުޒިކާ ނެށުމާ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް